regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kommissionen presenterar flera initiativ inom digitalisering och cybersäkerhet

Den 18 april antog EU-kommissionen ett förslag till EU:s cybersolidaritetsakt, presenterade en akademi för cyberkompetens, gav förslag om ett certifieringssystem för kritiska och känsliga cybersäkerhetstjänster samt två förslag till rekommendationer för att stödja EU:s medlemsländer och utbildningssektorn för att erbjuda tillgänglig, högkvalitativ och tillgänglig digital utbildning.

Cybersolidaritetsakt

Med initiativet för cybersolidaritet ämnar kommissionen stärka EU-ländernas solidaritet och kapacitet i cybersäkerhet i EU. EU-kommissionen vill med detta sprida medvetenhet kring cyberhot och cyberincidenter, öka beredskap och ge verktyg att tidigt upptäcka cyberhot. Man vill göra EU motståndskraftigt mot cyberhot och samtidigt öka samarbetsramen för ett tryggt digitalt landskap. Det kommer dels rikta sig till individer och dels till företag, särskilt för att skydda kritiska samhällsfunktioner- och tjänster som exempelvis sjukhus.

Den totala budgeten för åtgärder under EU:s cybersolidaritetsakt är 1,1 miljarder euro, varav cirka två tredjedelar kommer att finansieras av EU genom programmet Digitala Europa.

Akademi för kompetens inom cybersäkerhet

Utöver solidaritet vill EU-kommissionen främja kunskap och kompetens inom cybersäkerhet på europeisk och nationell nivå, genom att samla privata och offentliga initiativ. Med en akademi för cybersäkerhetskompetens är syftet att medborgare från samtliga medlemsländer som är intresserade av en karriär inom cybersäkerhet ges chans att hitta rätt verktyg och certifikat på en samlad plattform. Förhoppningen är att dessa kommer göras mer synliga och förhoppningsvis hjälpa fylla kunskapsluckor hos cybersäkerhetsbranschen.

Akademin för cyberkompetens kommer initialt göras tillgänglig online på kommissionens plattform för digital kompetens och arbete.

Certifieringssystem för kritiska och känsliga säkerhetstjänster

Kommissionen föreslog i samband med ovanstående initiativ en riktad ändring i akten för cybersäkerhet, för att möjliggöra antagande av europeiska certifieringssystem för känsliga säkerhetstjänster. Dessa innefattar ett flertal tjänster inom cybersäkerhet, såsom incidentrespons, penetrationstester, säkerhetsrevisioner och konsulttjänster, för att hjälpa företag och andra organisationer att förebygga, upptäcka, svara på eller återhämta sig från cyberincidenter.

Digital utbildning: två förslag till rekommendationer

Kommissionen antog den 18 april även två rekommendationer till rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning Länk till annan webbplats., som knyter av till Europaåret för kompetens 2023 Länk till annan webbplats., vilket ska främja insatser i utbildningssektorn. Med dessa vill man tillhandahålla inkluderande och digitalt tillgänglig utbildning av hög kvalitet för att utveckla de europeiska medborgarnas digitala färdigheter. Båda förslagen omfattar två gemensamma utmaningar som kommissionen och EU:s medlemsländer har identifierat:

  1. Avsaknaden av en helhetssyn på digital utbildning
  2. Svårigheter att utrusta medborgare med nödvändiga digitala färdigheter.

Det första förslaget till rådets rekommendation belyser kommissionen att alla EU-länder kämpar med att få fram tillräckliga investeringar i infrastruktur för digital utbildning, utrustning och innehåll för digital utbildning, digital fortbildning för lärare och annan personal samt uppföljning och utvärdering av strategierna för digital utbildning. Således ges en rekommendation om att EU-länderna bör tillhandahålla tillgång till inkluderande digital utbildning av god kvalitet och att ta itu med den digitala klyfta som har blivit ännu tydligare under och efter covid-19-krisen. Detta, menar kommissionen, kan uppnås genom ett ramverk för investeringar, styrning och utbildning av lärare, och fortsatt ges vägledning och förslag på åtgärder för skapandet av en myndighetsövergripande strategi.

Det andra förslaget rör de nationella utbildningssystemen, och i vilken grad de har förmåga att tillgodose god utbildning till personer med varierande digitala färdigheter. Därför föreslås att medlemsländerna tidigt börjar arbeta med digitala färdigheter på ett enhetligt sätt genom stegvisa mål och riktade insatser för prioriterade och svårnådda grupper.

Kommissionens två förslag till rådets rekommendation om de viktigaste möjliggörande faktorerna för framgångsrik digital utbildning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan