regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ministerrådet och Europaparlamentet enas om att stärka Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks roll i EU

Rådet och Europaparlamentet har nått en preliminär överenskommelse om en förordning om att stärka rollen för det nuvarande Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruks (EMCDDA). Den preliminära överenskommelsen måste godkännas av rådet och Europaparlamentet innan den kan antas formellt. Förordningen kommer innebära ökade möjligheter för EMCDDA att driva förebyggande narkotikapolitik.

Narkotika och narkotikamissbruk har stora skadeverkningar på både samhället och civilas hälsa. Förslaget ska ge bättre möjligheter att motarbeta övergripande narkotika, menar Sveriges socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande den 28 mars 2023. Länk till annan webbplats.

Narkotikabyråns ökade mandat innebär att byrån ska kunna utveckla och identifiera sätt att bedöma och förebygga hot mot hälsa och säkerhet. Byrån ska kunna samarbeta internationellt och tillsammans med andra kontaktpunkter utveckla och anpassa insatser för att öka medvetenheten gällande farliga substanser, samt belysa risker med farliga substanser som kan sprida sig i samhället. Narkotikabyrån ska inte bara övervaka olagliga substanser utan också bevaka blandmissbruk, när man brukar både lagliga och olagliga substanser, något som blivit allt vanligare. Möjligheten att inrätta nätverk med laboratorium ska också öka med den stärkta rollen, mer tillgång till att studera olika kemikaliers giftverkan på människan. Informationen ska hjälpa medlemsstaterna i sitt arbete mot narkotikamissbruk.

Bakgrund

EMCDDA inrättades 1993 och är den ledande myndigheten i frågan om olaglig narkotika i Europeiska Unionen. Dess arbete bidrar till att skydda Europas medborgare från narkotikarelaterade skador.

Den 9 juni 2022 startades förhandlingar för förslaget om Europeiska unionens narkotikabyrå. Förslaget innebar att det befintliga EMCDDA omvandlas till en fullvärdig byrå med förstärkt roll. Den 28 mars 2023 nådde rådets ordförandeskap och Europaparlamentet en preliminär överenskommelse om denna förordning.

EU:s narkotikapolitik

Bruk av narkotika är ett transnationellt problem och medför mycket stora kostnader och skador på folkhälsan, allmänna säkerhet, miljö och arbetsproduktiviteten i samhället. Det utgör också ett säkerhetshot med kopplingar till organiserad brottslighet. Genom EU:s narkotikastrategi Länk till annan webbplats. 2021-2025 har EU lagt fram flera initiativ för att minska efterfrågan och spridningen av narkotika i Europa. Strategin för 2021–2025 avser prioriteringar för EU:s narkotikapolitik och ska ses som ett komplement till den nationella politiken. Den har syftet att garantera en hög grad skydd för människors hälsa, social stabilitet och trygghet samt bidra till att öka rehabilitering och kunskaperna på området. Strategin har tre huvudprioriteringar:

  1. Minskad tillgång till narkotika
  2. Minskad efterfrågan på narkotika
  3. Åtgärda narkotikarelaterad skadeverkan

Vad händer nu?

Nu när parlamentet och ministerrådet har antagit sin ståndpunkt och enats om förordningen kan förslaget antas formellt och publicerats i EU: s officiella tidning.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan