regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s institutioner nått politisk överenskommelse om direktivet om förnybar energi

Förhandlare i rådet och parlamentet nådde en preliminär politisk överenskommelse om förnybartdirektivet runt 07.30 den 30 mars, efter en natt av förhandlingar som startade klockan 16.00 dagen innan. Överenskommelsen om förnybartdirektivet (RED III) som uppdaterades i och med REPowerEU sätter nya ambitiösa mål för förnybar energi och stödjande åtgärder för att nå klimatmålen för 2030.

Det övergripande målet med förnybartdirektivet är enligt överenskommelsen att öka andelen förnybar energi i EU:s totala energiförbrukning från dagslägets 22,1 procent till 42,5 procent till 2030, med möjlighet till ett framtida tillägg på 2,5 procent. Den preliminära överenskommelsen omfattar ett antal ambitiösa delmål för områdena transport, industri, byggnader samt fjärrvärme och fjärrkyla. Denna indelning görs då man ser möjligheter att mer effektivt än innan kunna integrera förnybar energi genom att ge specifika mål för olika sektorer.

Inom transportsektorn ges medlemsländerna möjlighet att välja vilken av nedan givna mål de vill implementera:

  • ett bindande mål om 14,5 procent minskning av växthusgasintensiteten i transporter från användningen av förnybara energikällor till 2030;
  • ett bindande mål på minst 29 procent andel förnybar energi inom den slutliga energiförbrukningen i transportsektorn senast år 2030.

Man fastställde även ett bindande kombinerat delmål om andelen förnybar energi som levereras till transportsektorn för dels avancerade biodrivmedel (som i allmänhet kommer från bränsleråvaror som inte är livsmedelsbaserade) och dels förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung (främst förnybar vätgas och vätgasbaserade syntetiska bränslen) på 5,5 procent senast 2030. Inom detta finns dock ett krav att minst 1 procent av andelen ska komma från förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung.

Vidare ges industrin ett indikativt delmål om utökad användning av förnybar energi med 1,6 procent per år. 42 procent av vätgasanvändning inom industrin bör, enligt den preliminära överenskommelsen, komma från förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung senast 2030 och 60 procent år 2035. Därtill uttrycker överenskommelsen att om medlemslandets nationella bidrag till målet uppfyller dess förväntade bidrag och andelen vätgas från fossila bränslen som används i medlemslandet är högst 23 procent 2030 och 20 procent 2035 ska medlemsländerna ges möjlighet att minska bidraget från förnybara drivmedel av icke-biologiskt ursprung inom industrin med 20 procent.

Byggnader ges ett vägledande mål på 49 procent förnybar energi senast 2030, vilket innebär att EU-kommissionen vid senare tillfälle kan uppdatera lagen för att inkludera ett sådant mål. Därtill föreskrivs en bindande ökning av uppvärmning och kylning på 0,8 procent per år nationellt och 1,1 procent från 2026 till 2030.

Slutligen ger överenskommelsen stärkta hållbarhetskriterier för biomassa som används för energiändamål för att undvika ohållbar produktion av bioenergi. Dessutom kan nationella särdrag tas hänsyn till i vidare bestämmelser. Man vill även möjliggöra snabbare och förenklade tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi för att påskynda utbyggnaden och snabbare bli oberoende av ryska fossila bränslen.

Preliminär överenskommelse om direktivet om förnybar energi Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan