regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Ny subkommitté i Europaparlamentet för folkhälsa

Underkommittén för folkhälsa kommer att behandla program och särskilda åtgärder inom området folkhälsa, kosmetiska produkter, europeiska läkemedel samt förebyggande och kontroll av sjukdomar. Kommittén, som röstades igenom 14 februari Under Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) kommer hålla sitt första möte den 20 april i Stratsborg.

I den nya subkommittén för folkhälsa, även kallad SANT-kommittén, sitter 30 Europaparlamentariker från olika partigrupper och inkluderar en ordförande och fyra vice ordförandeposter. Syftet med subkommittén är att förespråka bra hälsa för medborgare i EU. Fokus under första sammanträdet den 20 april kommer ligga på den europeiska läkemedelsstrategin och dess revidering under kommande månad.

Revideringen bör garantera lika och permanent tillgång till läkemedel, en avgörande faktor för medborgarnas hälsa i Europeiska unionen."

-Bartosz Arłukowicz (EPP), Orförande i subkommittén och tidigare ordförande i BECA (Europaparlamentets subkommitté för cancer).

SANT-kommittén är en underkommitté eller underutskott inom folkhälsa under Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI). Utskottet förblir ansvarigt för granskningen av lagstiftningsförslag och omröstningsförfarandet. Underkommittén har alltså inga lagstiftande befogenheter, utan fungerar som stöd i utskottets arbete.

Bakgrund

I november 2020 la EU-kommissionen fram ett förslag om att stärka EU:s kapacitet för förebyggande, beredskap och insatser vid hälsohot. Förslaget skapades under paraplyet EU:s hälsounion. Subkommittén är en av många satsningar för EU:s arbete mot en europeisk hälsounion.

ENVI

Utskottet i Europaparlamentet har 88 ledamöter och är det största utskottet i Europaparlamentet. De arbetar med EU:s gröna omställning, luft och vattenkvalitet, livsmedelssäkerhet, kemikalier och bekämpningsmedel samt folkhälsa, bara för att nämna några arbetsområden. De granskar även genomförandet av den folkhälsopolitik som Europaparlamentet enats om. Inom området folkhälsa arbetar ENVI särskilt med följande: program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet, läkemedel och kosmetik, hälsoaspekter av bioterrorism, europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) och Europeiska centrum för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC).

Text

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan