regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Rådet godkänner slutsatser om att förstärka EU:s klimat- och energidiplomati

Den 9 mars godkände rådet slutsatser som bekräftar att EU:s klimat- och energidiplomati spelar en central roll i EU:s utrikespolitik. Vad detta innebär är huvudsakligen en betoning av EU:s beslutsamhet att genomföra Parisavtalet och begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 °C jämfört med förindustriella nivåer, stödja de mest utsatta länderna i anpassningen till klimatförändringarnas effekter och öka kollektiv klimatfinansiering genom internationella samarbeten. Därtill bekräftar slutsatserna att EU:s externa energipolitik bör stödja, intensifiera och påskynda den globala energiomställningen för att uppnå klimatneutralitet. För att nå dessa mål uttrycks att energiomställningen behöver vara inkluderande och rättvis, samt säkerställa energitrygghet och tillgodose trygg, hållbar och ekonomiskt överkomlig energi.

Rådet godkänner slutsatser om förstärkt klimat- och energidiplomati Länk till annan webbplats.

Rådet och parlamentet överens om energieffektivitetsdirektiv

Ordförandeskapet i europeiska unionens råd och EU-parlamentet nådde en politisk överenskommelse den 10 mars om att minska den slutliga energiförbrukningen på EU-nivå med 11,7 % år 2030, jämfört med en prognos av 2030 års energikonsumtion som gjordes 2020. Medlemsstaterna kommer att ges viss flexibilitet för att nå målet.

Förbrukningsgränsen för slutanvändning av energi (den totala användningen av energi efter avräkning av det svinn som uppstår vid överföring och omvandling av energi) kommer att vara bindande, medan gränsen för primärenergiförbrukning (energi som används för produktion och leverans av energi) kommer vara indikativ. Utöver detta åläggs medlemsländerna att varje år renovera minst 3 % av utrymmet i offentliga byggnader för att uppnå ett mål om 1.9% energikonsumtionsminskningar i byggnader ägda av offentlig sektor.

Rådet och parlamentet överens om energieffektivitetsdirektiv Länk till annan webbplats.

Svenska ordförandeskapet banar väg för Europaåret för kompetens med start 9 maj 2023

Den 8 mars träffades europeiska unionens råd och Europaparlamentet gällande europaåret för kompetens. Under mötet slogs det fast att Europaåret för kompetens kommer starta den 9 maj 2023 och pågår till 8 maj 2024. Målet för det tematiska året är att främja kompetenshöjande insatser och lärande för att stärka de europeiska företagens konkurrenskraft och skapa arbetstillfällen av god kvalitet. Detta för att komma till rätta med kompetensbrister och kunskapsgap.

Industriutsläppdirektivet i fokus när klimat- och miljöministrar träffas i Bryssel den 16 mars

Den 16 mars håller svenska ordförandeskapet ett möte med målsättningen att komma fram till en allmän riktlinje gällande revideringen av industriutsläppsdirektivet. Direktivet innehåller åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar. Ministrarna väntas fatta beslut om en gemensam ståndpunkt om EU-kommissionens förslag. Förslaget har flera nya bestämmelser med syfte att minska utsläppen och bidra till genomförandet av EU:s gröna giv.

På mötets agenda kommer även förslag till förordning om förpackningar och förpackningsavfall, förslag om certifieringsramverk för upptag och infångning av koldioxid, miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen samt förslaget om ett reviderat avloppsdirektiv att diskuteras vidare.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan