regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sammanhållningsallians och ny högnivågrupp kommer diskutera sammanhållningspolitikens framtid post-2027

Debatten om framtidens sammanhållningspolitik post-2027 är i full gång i Bryssel. Flera rapporter från bland annat EU-kommissionen och Europeiska revisionsrätten har publicerats gällande framtidens sammanhållningspolitik i EU. Två sammanslutningar i EU kommer specialisera sig på frågorna kring framtidens sammanhållningspolitik; Sammanhållningsalliansen (Cohesion alliance) och EU-kommissionens högnivågrupp om framtidens sammanhållningspolitik.

Sammanhållningsalliansen

Sammanhållningsalliansen är en koalition av aktörer som anser att EU:s sammanhållningspolitik är extra viktigt i EU:s framtid. Alliansen har samlat 140 regioner, 137 städer och län, 50 sammanslutningar av regionala och lokala myndigheter, 40 ledamöter av Europaparlamentet och 35 branschorganisationer inom EU.

Sammanhållningsalliansen kommer att ta upp olika aspekter och utmaningar i sammanhållningspolitiken, inklusive: att förbättra genomförandet av sammanhållningspolitiken genom att se till att all investering bidra till att uppnå de större EU målen, betona ett mer effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken, särskilt genom att stärka EU och nationellt stöd för kapacitetsuppbyggnad på regionala och lokala nivå. Ytterligare har alliansen syftet att förenkla sammanhållningspolitiken för att minska komplexiteten i förvaltningen av struktur och investeringsfonderna samt vill framhäva en starkare anpassning av sammanhållningspolitiken till nuvarande och framtida trender och utmaningar i EU:s regioner.

Sammanhållningsalliansen kommer ha sitt första möte för 2023 den 16 mars.

EU-kommissionens högnivågrupp

Europeiska kommissionen har nyligen inrättat en grupp av högnivåspecialister på sammanhållningspolitikens framtid i syfte att reflektera över hur man kan maximera politikens effektivitet samtidigt som man tar itu med de många utmaningar som identifierades i den åttonde sammanhållningsrapporten Länk till annan webbplats., från innovationsklyftan till den demografiska förändringen. Gruppen kommer att mötas i Bryssel nio gånger under 2023 och kommer att lägga fram sina slutsatser i början av 2024. Det förväntas att dessa resultat kommer återspeglas i den kommande nionde sammanhållningsrapporten, som kommer att presenteras under våren 2024.

Just nu

Pågår en efterhandsutvärdering för programperioden 2014-2020. Med anledning av utvärderingen har EU-kommissionen öppnat ett samråd som Region Östergötland är med och besvarar. Svaret koordineras med övriga regioner i Östra Mellansverige. Deadline är den 12 april.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan