regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-kommissionen presenterar förslag om reform av elmarknaden

Kadri Simson (till vänster) och Tim McPhie (höger) under presskonferens om reform av EU:s interna elmarknad

Den 14 mars 2023 presenterade EU-kommissionen en reform om utformningen av EU:s elmarknad. Reformen ingår i industriplanen för den gröna given, och syftar till att öka konkurrenskraften i en europeisk hållbar industri samt påskynda omställningen till klimatneutralitet.

Förnybara energikällor

Att EU-kommissionen lagt fram detta förslag ligger mot bakgrund av att energipriserna sedan sommaren 2021 drabbats av ökningar och volatilitet, inte minst efter Rysslands invasion av Ukraina, vilket drabbat hushållen och ekonomin i EU. Den nya utformningen av elmarknaden ska enligt förslaget främja användandet av förnybara energikällor, erbjuda bättre skydd för konsumenter och stärka industrins konkurrenskraft. Den pågående omställningen till ett energisystem baserat på förnybar energi ligger i linje med den gröna given och REPowerEU-planen. Därför föreslås att snabbare öka andelen förnybara energikällor och en utfasning av rysk gas. För att nå EU:s energi- och klimatmål måste utbyggnaden av förnybar energi tredubblas innan 2030, uttrycks det i förslaget. Detta sker genom ändringar i flera EU-rättsakter, såsom elförordningen, eldirektivet och Remit-förordningen. Åtgärderna i förslaget syftar till att ge incitament till långsiktiga avtal, som bygger på mer hållbar energiproduktion än den fossila.

Bättre konsumentskydd

Förslaget uttrycker ett behov av bättre konsumentskydd likväl som inflytande. Ett skydd mot pristoppar och otillbörlig marknadspåverkan föreslås uppnås genom oberoende av opålitliga aktörer. Framför allt skulle reformen innebära att konsumenter tillgodoses med ett brett urval och tydlig information innan de ingår ett avtal för att kunna binda priserna och undvika risker och instabilitet på lång sikt. Därtill vill kommissionen att konsumenter ska erbjudas avtal med dynamisk prissättning, vilket innebär att man kommer kunna dra nytta av prisvariationer och använda el när det är som billigast.

En annan del av konsumentskyddet ges i en främjad prisstabilitet samt en försäkran om sistahandsleverantörer i medlemsländerna, för att ingen konsument ska bli utan el. Därtill föreslås införandet av ett skydd för sårbara konsumenter i medlemsstaterna, för att konsumenter med sena inbetalningar av elkostnader inte ska få sin el avstängd.

Stärkt konkurrenskraft

Nästa prioritet i förslaget fokuserar på att öka energikostnaders förutsägbarhet och att stabilitet ska bidra till konkurrenskraft i industrin. Detta sker dels genom införande av energiköpsavtal, för att minska risken för prisvolatilitet, vilket i sin tur ska öka EU-industrins konkurrenskraft. Genom marknadsbaserade energiköpsavtal, som medlemsstaterna genom reformen blir skyldiga att garantera, kommer företagen kunna införskaffa direkta leveranser av energi, vilket gör att priserna på energi bli stabilare.

Vidare ges energiproducenter genom reformen intäktsstabilitet, bland annat genom att medlemsstaterna blir skyldiga att kanalisera överintäkter av energi till konsumenterna samt införande av terminskontrakt – vilka binder framtida priser under en period. Utöver ovanstående föreslås flertal skyldigheter för att underlätta omställningen till förnybar energi i systemet, såsom krav på transparens vad gäller överbelastning av nätet.

Med förslaget presenterat är förhoppningen att detta ska kunna stärka skyddet för EU:s konsumenter och industri mot marknadsmissbruk. Den föreslagna reformen måste nu diskuteras och godkännas av Europaparlamentet och rådet innan den träder i kraft. Från EU-kommissionens håll hoppas man få elmarknadsreformen färdigförhandlad redan innan nästa vinter.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan