regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Rådsrekommendation om stärkt social dialog i EU

Kommissionen har lagt fram ett förslag till rådsrekommendation om stärkt social dialog, som ämnar att stödja social dialog och kollektivavtalsförhandlingar i EU:s medlemsländer. Utöver en rådsrekommendation presenterades ett meddelande om att stärka den sociala dialogen också på europeisk nivå.

Förslaget syftar till att stödja den sociala dialogen på nationell nivå och fokuserar på tre delar: medlemsstaterna rekommenderas att; (1) samråda med arbetsmarknadens parter om utformning och genomförande av sysselsättningspolitik och socialpolitik samt när relevant av ekonomisk och annan offentlig politik; (2) uppmuntra arbetsmarknadens parter att förhandla fram och ingå kollektivavtal; (3) främja stöd för kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter.

EU-kommissionen aviserade i sin handlingsplan för den europeiska pelaren för sociala rättigheter i mars 2021 att man planerade att presentera ett initiativ om social dialog under 2022. Förslaget framhåller fokus på främjande av social dialog som en gemensam målsättning för EU och dess medlemsstater. Detta för att gynna ekonomisk och social motståndskraft, konkurrenskraft samt en hållbar och inkluderande tillväxt. Initiativet skulle syfta till att stärka den sociala dialogen på såväl nationell som EU-nivå samt till att stödja kollektivavtalsförhandlingar och förhindra parternas organisationsgrad från att sjunka. Förslaget är en rekommendation och är därmed inte bindande för medlemsstaterna.

Sveriges regering har uttryckt sig positivt till förslaget och ser nyttan i ökad sysselsättning och social utveckling, vilket är av vikt för EU:s sammanhållning likväl som den inre marknaden. Vidare uttrycks en förväntning att social dialog och kapacitetsuppbyggnad på nationell nivå stöds på ett trovärdigt sätt, med respekt för olika arbetsmarknadsmodeller, partsautonomin och partnernas förhandlingsutrymme samt en tydlig rollfördelning mellan parter och regeringar. Vidare ser regeringen ett behov av en pålitlig uppföljningsmekanism.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan