regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.

Konferens om konstnärlig frihet och kulturella och kreativa branscher

Regeringskansliet arrangerade konferensen för konstnärlig frihet den i Umeå 16-17 februari 2023, i förmån för kulturella förutsättningar och kreativa yrken. Under dagarna samlades experter, talare EU-representanter, tjänstepersoner, organisationer och kulturföreträdare för att diskutera vikten av skapandefrihet.

De senaste åren, som präglats av restriktioner på grund av Covid-19-pandemin och Rysslands invasion av Ukraina, har enligt arrangören belyst kultursektorns sårbarhet, och inte minst betydelsen av att värna yttrandefriheten, samt utbyte av åsikter och praxis. Under konferensen lades, utöver skapandefrihet, fokus på konstens potentiella positiva inverkan på likväl kulturell som samhällelig och ekonomisk utveckling.

Evenemanget spelades delvis in och kommer läggas ut på svenska ordförandeskapets hemsida inom kort.

Konferens om konstnärlig frihet Länk till annan webbplats.

Konferens om förebyggande och bekämpning av smuggling av skjutvapen

Den 14-15 februari höll det svenska ordförandeskapet en konferens för bekämpning av smuggling av skjutvapen i Stockholm, mot bakgrund av Rysslands aggression mot Ukraina, där experter, tullmyndigheter och organisationer från inom och utanför EU samlades i paneldiskussioner för ett förstärkt tullsamarbete. omkring 100 representanter från bland annat Europeiska kommissionen, OSSE (Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa), Frontex och Europol deltog.

Diskussionerna utmynnade i ett genomgående fokus på förstärkt tullkapacitet och tullsamarbete. Genom bland annat ett främjat informationsutbyte mellan tullmyndigheter och intensifierat gränsöverskridande samarbete är förhoppningen att kunna begränsa de risker Rysslands invasion av Ukraina kan föra med sig, som ökad smuggling av skjutvapen.

Konferens för förebyggande och bekämpning av vapensmuggling Länk till annan webbplats.

Samordning av reseåtgärder till följd av Covid-19

Svenska ordförandeskapet arrangerade ett sammanträde där Schengenassocierade länder närvarade för att diskutera åtgärder för integrerad politisk krishantering (IPCR). Syftet med sammanträdet var att se över läget relaterat till åtgärder som gäller Kina och covid-19. Tanken är att börja fasa ut kravet på negativt covid-19 test samt fasa ut utförandet av stickprov på inresande från Kina till medlemsstater.

Ordförandeskapets uttalande om reseåtgärder Länk till annan webbplats.

Konferens om medlemsstaternas nationella arbete mot rasism

Den 16-17 februari anordnade svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd en konferens om det nationella arbetet mot rasism. Syftet var att erbjuda ett forum för inspiration och erfarenhetsutbyte samt visa på goda exempel i det förebyggandende arbetet. Vid konferensen deltog experter, representanter för EU:s medlemsstater, institutioner och myndigheter.

Under dagarna diskuterades koordinering av en plan mot rasism, behovet av att öka kunskapen om det och hur man kan motverka en ökning av rasism i samhället. Medvetandehöjande medel är en av de vanligaste åtgärderna i nationella handlingsplaner mot rasism. Under detta tema belyses hur dessa åtgärder kan utformas utifrån till exempel specifika fokus och målgrupper för att vara effektiva.

Konferens om arbete mot rasism Länk till annan webbplats.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan
Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan