regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Industriell plan för den gröna given presenterad

Europeiska kommissionen presenterade den 1 februari en industriell plan för den gröna given (The Green Deal Industrial Plan). Den gröna given, som presenterades den 11 december 2019, har som mål att göra Europa till världens första klimatneutrala kontinent till år 2050. Med denna industriella plan föreslår EU-kommissionen en strategi för att verkställa en grön omställning med rättvis handel och konkurrens inom industrin.

Lanseringen av initiativet från EU-kommissionen kommer mot bakgrund av de omvärldshändelser som präglar vår samtid: Rysslands invasion av Ukraina, som har resulterat i en energikris för Europa, samt hur stora ekonomier investerar i transformationsplaner, inte minst USA:s Industrial Reduction Act (IRA), som med 369 miljarder dollar (närmare €500 miljarder) i subventioner ska gynna amerikansk tillverkning av elfordon och annan grön teknologi. Med detta ges nya incentiv för en grön konkurrenskraft. Den industriella planen syftar att tilltaga den teknologiska utvecklingen kraftigt genom fyra pelare: en förutsägbar och förenklad regleringsmiljö, snabbare tillgång till finansiering, utvecklad kompetens och öppen handel för motståndskraftiga leveranskedjor.

Den första pelaren, en förutsägbar och förenklad regleringsmiljö, uttrycks i en förordning om nettonoll-industrier, ’Net Zero Industry Act’, som ska utgöra ett verktyg för att identifiera mål för industriell nettonoll-kapacitet och tillgodose ramverk för implementering. Parallellt ges förslag för finansiering av satsningar i små och medelstora företag samt en förordning om kritiska jordartsmetaller i ’Critical Raw Materials Act’.

Fortsättningsvis vill man snabba på investeringar och finansiering av produktion av grön teknologi genom den andra pelaren. Kommissionen ska i och med detta samråda med medlemsstaterna om en ändring av den tillfälliga kris- och omställningsramen för statligt stöd för att påskynda Europas gröna omställning.

Då 35-40% av alla jobb kan komma att påverkas av den gröna omställningen riktas fokus åt att utveckla kompetens för att kunna skapa nya arbetsmöjligheter. Den tredje pelaren samspelar därmed med Europaåret för kompetens. Kommissionen kommer att föreslå en etablering av så kallade nettonoll-industri-akademier, eller ’Net-Zero Industry Academies’, i kombination med andra ansatser för att fostra kompetensutveckling.

Den sista pelaren gäller öppen handel för motståndskraftiga leveranskedjor, med prioritet i ett globalt samarbete samt anpassning av marknaden till den gröna omställningen. För att stödja den gröna omställningen kommer kommissionen fortsättningsvis utveckla överenskommelser i EU:s nätverk för frihandel. Därtill ämnar kommissionen se över möjligheterna att etablera partnerskap för handel av kritiska råvaror samt för grön teknologi och nettonoll-industrier.

Kontakt

Felicia BorgInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan