regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU-initiativ mot psykisk ohälsa, öppet samråd 18 januari-15 februari

Psykisk ohälsa är ett stort problem i EU som påverkar såväl enskilda människors hälsa och välbefinnande som ekonomin och samhället i stort. Initiativet handlar om hur EU-länderna tillsammans kan bidra med att främja en god psykisk hälsa och förebygga, dämpa och hantera psykisk ohälsa i framtiden. Mellan 18 januari till 15 februari finns ett öppet samråd där allmänheten kan ge synpunkter på initiativet.

Världshälsoorganisationen definierar psykisk hälsa som ett tillstånd av välbefinnande i vilket en person använder sina färdigheter, klarar av normala påfrestningarna i livet och kan arbeta och tillföra något till samhället. Psykisk hälsa betraktas som en folkhälso-fråga. Initiativet från EU-kommissionen syftar till att främja en övergripande och förebyggande strategi för psykisk hälsa samt att integrera psykisk hälsa i alla EU:s politikområden.

Kontakt

Stina Brask-NilsenInformationsansvarig, EU-kontoret (Information officer)Enheten för internationell samverkan