regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

EU:s strategi för global hälsa

EU-kommissionen har antagit en ny global hälsostrategi som sätter nya prioriteringar i arbetet med att förhindra framtida pandemier och utarbeta ett mer motståndskraftigt globalt hälso- och sjukvårdsystem. Strategin utgör EU:s agenda på hälsoområdet globalt för de närmaste tio åren och presenterar unionens ambition som en ledande aktör för bättre hälsa.

Den nya globala hälsostrategin

EU-kommissionen antog den 30 november en ny global hälsostrategi med mål att förbättra den globala hälsosäkerheten och leverera bättre hälso- och sjukvård för alla. Strategin framhäver global hälsa som en viktig del av EU:s utrikespolitik och stärker EU:s ledarskapsroll på hälsoområdet. Genom den stärkta ledarrollen vill man ta större ansvar för att öka standarden för hälsa med respekt för mänskliga rättigheter och bygga vidare på de lärdomar man dragit med sig från pandemin.

Den globala hälsostrategin fungerar som ett ramverk för EU:s hälsopolitik fram till 2030 och strategin sätter tre prioriteringar för att lösa globala hälsoutmaningar. Genom prioriteringarna antar man ett nytt tillvägagångssätt för att nå till upp till FN:s globala hälsomål för 2030.

Förbättra människors hälsa och välbefinnande under hela livet

Häri vill man få en uppdaterad syn på hur man hanterar hälsoproblem som traditionellt handlat om att bota specifika sjukdomar men utan att ta roten av problemet i beaktande. Strategin kommer därför prioritera ekonomiska, sociala och miljömässiga orsaker till hälsoproblem. Detta innebär att man antar en bredare syn på hälsoproblem och arbetar med att integrera hälsa i alla områden. Strategin tar också hänsyn till mänskliga rättigheter.

Stärka hälso- och sjukvårdssystemen och främja allmän hälsotäckning

Hälso- och sjukvårdsystemens motståndskraft och effektivitet har idag blivit en viktig fråga globalt då ett systems bräcklighet påverkar andra delar av världen. EU ska enligt strategin arbeta mer med förbättringen av hälsosystem som en viktig del av internationella samarbeten. I det arbetet anses digitalisering och en stark arbetskraft som viktiga verktyg. Åtgärder man vill genomföra inkluderar bland annat att öka digitala investeringar i låg och medelinkomstländer och att ingå rörlighetsavtal med andra länder för att undvika brist på hälso- och sjukvårdspersonal.

Förebygga och bekämpa hot mot hälsa inklusive pandemier, genom en strategi för en enda hälsovård

Att bekämpa och förebygga större hälsohot såsom pandemier har blivit en alltmer prioriterad fråga sedan Covid-19 och därför förespråkar EU bland annat att stärka internationella samarbeten och myndigheter, såsom WHO, för att få en bättre översyn och förebygga möjliga hälsohot. Man vill till exempel införa ett pandemiavtal som ställer krav på länder att rapportera till WHO om möjliga hot.

Läs den globala hälsostrategin Länk till annan webbplats.

Textansvarig: Oscar Sahlin