regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Guide till hållbara möten och evenemang

Den här guiden är till dig som arrangerar möten och strävar efter att göra det så hållbart som möjligt.

Användning

Guiden är framtagen med utgångspunkt i fysiska möten av den storleken som förutsätter anlitande av extern leverantör för konferensverksamhet, där externa gäster eller talare oftast bjuds in. I tillämpliga delar kan den även vara användbar för mindre, interna möten.

Tre perspektiv inom hållbarhet

Begreppet hållbarhet används här utifrån FNs definition av hållbar utveckling; en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Detta uppnås genom helhetssyn och balans mellan det sociala, det ekologiska och det ekonomiska perspektivet.

Människorna

Grunden för social hållbarhet är synsättet att alla har rätt att delta i samhället på lika villkor.

Utgångspunkt i lagstiftningen är de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Ledord i det praktiska arbetet är inkludering, icke-diskriminering och delaktighet.

Pengarna

En ekonomiskt hållbar verksamhet bygger långsiktig lönsamhet samtidigt som den bidrar till en positiv samhällsutveckling.

Ledord i det praktiska arbetet är social och ekologisk hänsyn, helhetssyn och lokal samverkan.

Planeten

Ekologisk hållbarhet innebär att hålla sig inom planetens gränser.

Ledord i det praktiska arbetet är effektiv resursanvändning, cirkulära materialflöden samt utfasning av fossila bränslen och farliga kemikalier.

I gengäld får vi ett stabilare klimat, ett friskare ekosystem och därmed en rikare och tryggare tillvaro.

Checklista

Denna checklista hjälper till att ringa in de viktigaste hållbarhetsaspekterna vid genomförande av evenemang. Några av punkterna är länkade till fördjupad information. Om nedanstående är säkerställt kan evenemanget betraktas som hållbarhetssäkrat.

Planering, medverkande och inbjudan

När vi planerar innehåll, medverkande och inbjudan säkerställer vi att vi:

 • arbetar för mångfald och en jämn könsfördelning bland föredragande, artister, prisutdelare och andra som syns under evenemanget.
 • använder oss av inkluderande bilder och text i inbjudan och presentationer.
 • undviker pappersutskrifter
 • ger deltagarna möjlighet att anmäla särskilda behov i form av tillgänglighetsanpassning, allergier eller särskild kost.
 • hjälper deltagarna med information om kollektiva resealternativ.
 • utgår från vegetarisk mat och fika som standardval.
 • informerar deltagarna om vårt hållbarhetsarbete i inbjudan och/eller under arrangemanget.

Val av möteslokal

När du bokar möteslokal via våra upphandlade avtal är det säkerställt att anläggningen:

 • Har ett systematiskt miljöarbete eller miljö/hållbarhetscertifiering.
 • Är tillgänglighetsanpassad utifrån lagstiftning
 • Kan erbjuda miljö- och allergianpassade måltider

Uppföljning

Vi följer upp de krav vi ställt genom att vi:

 • är uppmärksamma på hållbarhetsaspekter under arrangemangets genomförande och återkopplar eventuella brister till arrangören.
 • efterfrågar återkoppling kring relevanta hållbarhetsaspekter i den efterföljande deltagarutvärderingen, t ex kring tillgänglighet.

Gåvor och profilprodukter

I den mån talargåvor eller profilprodukter delas ut bör hänsyn tas till vad dessa signalerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Tänk dock på att skattemedel inte får skänkas till välgörenhet enligt Region Östergötlands riktlinjer.

Är alla punkter i checklistan är avcheckade?

Då kan ni kommunicera att evenemanget är hållbarhetssäkrat.

Som PDF-fil Pdf, 178.1 kB.

Som bild (png)

Två bilder till vänster och text till höger. Visar att evenemanget är hållbarhetssäkrat

Detta evenemang är hållbarhetssäkrat utifrån:

 • Möteslokal med systematiskt miljöarbete*
 • Fika/måltider med hög andel vegetariskt, lokalproducerat och/eller ekologiskt innehåll
 • Tillgänglighetsanpassning
 • Jämställdhet och mångfald i medverkan och kommunikation
 • Minimerad pappersanvändning och miljöanpassade gåvor/profilprodukter

*Miljöcertifierad eller miljö/hållbarhetsmärkt alt. småskalig verksamhet med väldokumenterat miljöarbete.

Fördjupning

Valet av möteslokal sätter tonen för hela arrangemanget och avgör en stor del av den faktiska påverkan kopplat till hållbarhet.

Större aktörer har mer resurser att lägga på certifieringar och miljö- och hållbarhetsmärkningar. Samtidigt följer med storleken också längre och mer komplexa leverantörskedjor, vilket gör det svårare att få kontroll och överblick.

Små, lokala företag har oftast inga certifieringar, men gynnar på ett annat sätt det småskaliga och lokalproducerade. I Region Östergötland har vi via våra upphandlade leverantörer säkerställt att de lever upp till de grundläggande kraven. Därmed täcks punkterna i checklistan in.

Det som skrivs in i avtal och rutiner måste också efterlevas i praktiken. Här är det viktigt att som kund vara vaken och återkoppla när det inte fungerar som utlovat.

Hållbarhetscertifieringar

De största officiella märkningarna inom hotell och konferens är Green Key Länk till annan webbplats., som är en internationell hållbarhetsmärkning, samt Svanen Länk till annan webbplats. som är en nordisk miljömärkning.

Dessa är märkningar som innefattar hela verksamheten, men det är också många som använder sig av miljö/hållbarhetsmärkta produkter i sin verksamhet, så som Bra miljöval, Fairtrade och Krav.

Svanen finns även för enskilda produkter. Många anläggningar har i grunden också ett certifikat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001.

Detta anger att företaget arbetar systematiskt med förbättringar och följer grundläggande lagstiftning, men är i sig inget kvitto på hög ambitionsnivå.

I praktiken har hela branschen gjort en genomgripande förändring under det senaste decenniet och det tillhör mer regel än undantag att det serveras ekologiskt kaffe, att engångsprodukter och portionsförpackningar är utfasade, att avfallet källsorteras (vilket också är ett lagkrav) och att flaskvattnet är utbytt mot kranvatten.

Att arbeta med effektivare energi- och vattenanvändning är också mer regel än undantag.

Inkluderande kommunikation handlar om att använda jämställdhet och jämlikhet som utgångspunkt för hur vi ser och framställer människor. Alla människor har rätt att beskrivas och porträtteras utan att producera eller förstärka fördomar och normer.

Att kommunicera inkluderande innebär att uppmärksamma att vår värld består av en mängd olika människor, och att spegla denna verklighet.

Målet är att genom text och bilder skapa ett nytt kollektivt medvetande där människor framställs på lika villkor och på ett värdigt sätt.

Genom inkluderande kommunikation bryter vi oönskade normer, fördomar och stereotyper, det vill säga osynliga regler som bygger upp vårt samhälle och bestämmer vad vi uppfattar som ”normalt”. Dessa speglar sällan vår verklighet utan bestämmer vem som är ”vi” och ”dom”. Här läggs grunden för vem som har makt och hur mycket makt olika grupper får.

För att kommunicera inkluderande ska följande identitetsfaktorer och diskrimineringsgrunder uppmärksammas:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller -uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 • Klass – samhällsställning, samhällsstatus och socioekonomisk bakgrund

Lär dig mer: Guide till inkluderande kommunikation Länk till annan webbplats.

Region Östergötland har till exempel i ett fotoprojekt som syftar till just detta producerat ett antal bilder med inkludering i fokus.

Ungefär var femte person har någon form av funktionsnedsättning. Det är alltså relativt vanligt och kan handla om alltifrån allergier till koncentrationssvårigheter eller fysiska nedsättningar.

Region Östergötland ställer tillgänglighetskrav i upphandling av konferensanläggningar. En stor del av jobbet är därmed gjort så länge en avtalad leverantör anlitas.

Det som är viktigt att tänka på för dig som arrangerar ett möte är dels att öppna upp för de som har särskilda behov i inbjudan, dels att stämma av med anläggningen och säkerställa praktiska och tekniska lösningar utifrån behov som anges av deltagare/medverkande.

Anpassningar behöver också göras under själva mötet, vilket landar på dig som ansvarig.

Det kan handla om t ex:

 • Tydligt tidschema för dagen, dvs när det är rast och att dessa tider hålls. För den som har nedsatt kognitiv förmåga är pass längre än 45 minuter inte att rekommendera. Detta är också något som brukar uppskattas generellt hos deltagarna.
 • Säkerställa att hörselslinga eller andra hjälpmedel är på plats utifrån behov.
 • Säkerställa anpassning utifrån allergier o dyl.

Lär dig mer: Checklista för tillgängliga möten och konferenser Länk till annan webbplats.

Definitioner*

Funktionsnedsättning är det som en person har. Intellektuell funktionsnedsättning är en nedsatt funktion i hjärnan. Andra nedsatta funktioner kan vara fysiska eller psykiska. En funktionsnedsättning kan vara av olika grad och påverka livet olika mycket. Det är vanligt att begreppet funktionsvariation används istället för ordet funktionsnedsättning, men orden är inte synonymer. Funktionsvariation handlar om att alla människor har olika sätt att fungera. Eftersom alla människor har funktionsvariationer så tillför benämningen ingen information i sig. Begreppet kan lika gärna användas för att benämna funktionsförhöjningar, exempelvis högkänslighet eller särskild begåvning.

Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen. Det innebär hinder att göra vissa saker när omgivningen inte är anpassad, alltså att någon begränsas av till exempel dålig kognitiv tillgänglighet.

Funktionsrätt handlar om att det är en mänsklig rättighet att fungera i samhället.

*Källa: www.fub.se Länk till annan webbplats.

Att öka andelen vegetarisk kost är den enskilt största insatsen vi kan göra för att minska klimatpåverkan från livsmedel.

Produktionen av animaliska produkter, till exempel kött, ägg och mjölk, står för cirka 15 procent* av världens totala utsläpp av växthusgaser. Utsläppsnivån varierar mellan länder och produktionsmetoder men till största delen beror de stora utsläppen av metan från idisslande djur samt hur fodret har odlats. Andra faktorer som påverkar miljöpåverkan är vilket gödsel som används i foderodlingen, markanvändning och transporter.

För att minska utsläppen av växthusgaser från livsmedelssektorn behövs både förbättringar i produktionen, till exempel minskad användning av fossil energi, och minskat svinn, samt förändrade kostvanor.

Att välja ekologiskt och närproducerat är också viktiga insatser för miljön. Ekologiskt för att det gynnar den biologiska mångfalden och ger en bättre jordhälsa samt minskar användningen av giftiga bekämpningsmedel**. Närproducerat för att det minskar transporter och samtidigt gynnar det lokala näringslivet. Småskalig livsmedelsproduktion är också i regel mer hållbar än storskalig, industriell produktion.

Titta gärna på konferensanläggningarnas webbplatser för att se hur de pratar om maten. Många lyfter fram just maten i sin marknadsföring. Leta efter ord som ekologiskt och närproducerat. Vegetariska alternativ ska vara lika självklara som kött eller fisk. Genom att utgå från ett vegetariskt alternativ som standard utmanar vi arrangörerna att utveckla god vegetarisk mat.

*Källa: Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

**Källa: Naturskyddsföreningen Länk till annan webbplats.

I den mån talargåvor eller profilprodukter delas ut bör hänsyn tas till vad dessa signalerar utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 • Sträva efter förnybara material i profilprodukter
  • välj papper eller trä framför plast och metall i exempelvis pennor.
 • Satsa gärna på immateriella gåvor eller produkter som har ett praktiskt användningsområde.

Tänk dock på att skattemedel inte får skänkas till välgörenhet enligt Region Östergötlands riktlinjer.