regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Energi och klimat

Energi- och klimatarbete är en del av det regionala utvecklingsuppdraget.

Energikontoret

 Energikontoret skapar handlingskraft för ett energi- och resurseffektivt Östergötland

Energikontoret är en del av Region Östergötland. Verksamheten har till uppdrag att främja energi- och resurseffektivisering samt användning av förnybar energi i Östergötland. Energikontoret utvecklar och driver projekt som skapar mervärden för företag och offentliga organisationer.

Energikontoret arbetar för att nå regionens klimat- och energimål som bland annat innebär att vara oberoende av olja och andra fossila bränslen år 2045. Samtidigt som energiomställningen görs ska regionens företag kunna växa och skapa nya jobb.

Energikontorets utgångspunkt är att nyttja fördelarna av regional och europeisk samordning i kombination med lokal förankring. Energikontoret är en regional samarbetspart och utgör en nod för kunskaps- och kapacitetsbyggande inom energi- och klimatrelaterade frågor. Detta åstadkoms genom samverkan med akademi, myndigheter, näringslivsfrämjande aktörer och innovationsmiljöerna i Östergötland.

I Energikontorets uppdrag ligger också att samordna den kommunala energi- och klimatrådgivningen samt koordinera insatsområden inom ramen för Östergötlands energi- och klimatstrategi.