regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Regional kulturplan 2024-27 - Välkommen till uppföljande dialogmöte inom bild och form

Konsthallen Passagen, Stora torget 2, Linköping

Kultur

Välkommen till uppföljande dialog om bild- och formområdet inför Region Östergötlands kommande kulturplan! Vi välkomnar regionens yrkesverksamma bild- och formkonstnärer, och representanter för områdets infrastruktur, exempelvis arrangörer och kommunala tjänstepersoner inom kulturverksamheter.

Fördjupning inom angelägna övergripande områden

Region Östergötlands kommande kulturplan för perioden 2024-2027 är på remiss fram till den 15 juni, och fram till dess kan synpunkter på planen framföras. Med utgångspunkt i remissversionen av kulturplanen, och sammanställningen från dialogmötet inom bild- och formområdet som genomfördes i december 2022, kommer vi tillsammans fördjupa oss i några av de övergripande områden som lyftes fram som angelägna under dialogmötet i kulturplanearbetet.

Detta uppföljande dialogmöte är ett tillfälle till fördjupat samtal om hur frågorna integrerats i kulturplanen, och att diskutera roller och förutsättningar kring frågorna. Mötet kommer genomföras som ett rundabordssamtal.

Etablering av kulturskaparsamråd

Region Östergötland kommer också berätta om etablering av ett kulturskaparsamråd på bild- och formområdet. Samrådet syftar till löpande dialog med konstnärer om den regionala kulturplanen, och att gemensamt utforma handlingsplan och aktiviteter på området. Vi kommer berätta mer om arbetet, och hur du som konstnär kan delta.

Varmt välkommen att delta i fortsatt dialogarbete om kulturplanen!

Mer om mötet och arvodering

Anmäl dig här

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 26 maj klockan 23.30.

Om det uppföljande dialogmötet

Under hösten 2022 genomfördes merparten av dialogmötena inför Region Östergötlands kommande kulturplan. Dialogmötet för professionella kulturskapare inom bild- och formområdet genomfördes den 6 december 2022 på Norrköpings Konstmuseum, med syftet att gemensamt identifiera områdets utvecklingsbehov och möjligheter. Deltagarna – professionella kulturskapare inom bild- och formområdet och representanter för infrastrukturen – delgav sina erfarenheter och behov utifrån tre frågeställningar:

  • Hur kan vi stärka konstnärsrollen och främja konstnärlig utveckling i Östergötland?
  • Hur kan vi få fler att ta del av bild- och formområdet i Östergötland?
  • Hur kan vi samverka för att tillvarata bild- och formområdet i samhällsutvecklingen?

Några övergripande teman och områden framkom i resultatet av dialogen. Med utgångspunkt i detta kommer det uppföljande dialogmötet särskilt fokusera på följande frågor, med fördjupad diskussion om roller och förutsättningar:

  • Barn och ungas tillgång till kulturaktiviteter och till eget skapande
  • Konstnärsvillkor och infrastruktur
  • Kulturella och kreativa branscher

Arvodering

Vid dialogmötet den 31 maj har Region Östergötland möjlighet att arvodera 6 professionella bild- och formkonstnärer. Vi tillämpar ett ansökningsförfarande, där intresseanmälan skickas via mail till karin.jerneld@regionostergotland.se senast den 23 maj 2023. För att kunna lämna in en intresseanmälan ska Region Östergötlands definition av yrkesverksam professionell kulturskapare uppfyllas: Definition av professionella kulturskapare Länk till annan webbplats. . Om fler än 6 konstnärer söker kommer lottning tillämpas. Arvodet är 2 000 kr exklusive moms, reseersättning därutöver. Övriga medverkande är välkomna att delta på egen bekostnad.

Kontakt

Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur