regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Bredda deltagande och öka spridning

Stödet syftar till att aktivt främja aktörer som arbetar för att nå ut till bredare eller nya målgrupper.

Breddperspektivet strävar efter att skapa utrymme för en mångfald av kulturuttryck och främja gränsöverskridande samverkan mellan olika kulturella uttryck eller andra samhällsområden. En ökad spridning kan innebära geografisk utvidgning, överbryggande av socioekonomiska klyftor och förbättrad tillgänglighet

Ansökningsperiod: 1 februari - 4 mars

Stödet kan sökas av offentliga aktörer, organisationer och föreningar.

Stödet kan inte sökas av enskilda privatpersoner.

Aktörer med regionalt uppdrag som finansieras inom kultursamverkansmodellen kan inte söka stödet.

Hänsyn tas till om sökande under senaste året erhållit stöd från Region Östergötland.

Region Östergötland går in med högst hälften av total finansiering. För stöd som tydligt kan kopplas till en eller flera kommuner, krävs även kommunal medfinansiering.

Vid fördelningen av stödet strävas efter en bred representation gällande kulturuttryck och geografisk spridning samt en inkluderande representation gällande kön, ålder etc.

Tjänstepersoner från andra regioner hjälper Region Östergötland i urvalsprocessen kring ansökningarna.

I bedömningen tas hänsyn till något eller några av följande perspektiv:

 • De tre hållbarhetsperspektiven; social, ekologisk och ekonomisk samt kopplingen till Agenda 2030.
 • Ett inkluderande, tillgängligt och demokratiskt förhållningssätt. Det kan gälla exempelvis fokus på nationella minoriteter, barn och unga, äldre, jämställdhet, HBTQI, funktionsvariation, etnisk och kulturell mångfald.
 • Regionalt mervärde, framför allt med tanke på bredd- och spridningsperspektivet. Långsiktiga och hållbara effekter, som fortsättning eller utveckling på längre sikt.
 • Metodutveckling, exempelvis metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla interaktion och publikarbete, spridande av kunskap och dylikt.
 • Samverkan med andra aktörer inom kulturområdet eller med andra relevanta samhällsområden.

Stödet för Bredda deltagande och öka spridning söker du via vår e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk öppnas i nytt fönster/flik).

Logga in med e-legitimation (BankID, FrejaID): Du måste kunna identifiera dig digitalt med e-legitimation för att kunna logga in på e-tjänsten och göra en digital ansökan. Du använder alltid din e-legitimation när du loggar in på vår e-tjänst.

I e-tjänsten kan du:

 • ansöka om stöd
 • se dina ansökningar som är registrerade hos oss
 • följa ditt ärende med beslut
 • redovisa ditt stöd

Ansök i god tid: Sista ansökningsdagen kan det vara hög belastning på vårt ansökningssystem.

Stöd för samma projekt kan ges maximalt tre gånger från denna stödform. Ansökan ska lämnas för ett år i taget.

Har du fått stöd och förutsättningarna förändras ska du kontakta Region Östergötland.

Region Östergötland kan ändra, häva eller återkräva det utbetalda stödet om:

 • verksamheten eller projektet inte bedöms bedrivas enligt beviljad ansökans förutsättningar.
 • projektets finansiering har ändrats.
 • stödet har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift.
 • stödet inte har använts för det ändamål som låg till grund för det som beviljades.
 • mottagaren inte har lämnar in en korrekt redovisning utifrån Region Östergötlands rapporteringsönskemål.

I marknadsföring, både digitalt och i tryckt material, ska det framgå att verksamheten finansieras med stöd från Region Östergötland.

Region Östergötlands logotyp Länk till annan webbplats.

Vid filmprojekt/event skall logotypen för Film i Öst vara synlig. Film i Östs logotyp Länk till annan webbplats.

Redovisning av kulturstöd ska lämnas senast tre månader efter avslutat projekt/produktion.

Du loggar in i e-tjänsten Länk till annan webbplats. och redovisar ditt stöd.

Under 2024 avsätter Region Östergötland 1 MSEK för denna stödform.

Kontakt

Anna LjungDansutvecklareEnheten för kultur
Karin JerneldStrateg bild och formEnheten för kultur
Maria BrusmanKulturstrateg scenkonstEnheten för kultur
Petra NordinKulturstrateg, kultursamverkan, kulturarvEnheten för kultur
Sebastian SasFilmutvecklareEnheten för kultur, Film i öst
Helena AgnemarLitteraturutvecklareBiblioteksutveckling Östergötland