regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Rådet vill stärka kulturella och kreativa dimensioner av datorspelssektorn

  Rådet har den 24 november godkänt slutsatser om att stärka den kulturella och kreativa dimensionen av den europeiska datorspelssektorn. Rådet uppmuntrar därmed EU-kommissionen att främja jämlikhet inom branschen, gränsöverskridande samprodukter av dataspel mellan medlemsländerna och en stärkt konkurrenskraft hos Europas datorspelsföretag, särskilt små och mellanstora företag.
  Aktuellt
 • Linköping vinner titeln som Europas mest innovativa stad

  Linköping har blivit den första svenska staden att vinna iCapital Awards i kategorin European Rising Innovative City. Priset ges till städer i Europa som ger goda exempel på hur samhälls- och hållbarhetsutmaningar kan lösas genom innovation och utveckling. Priset innebär att staden tilldelas 500 000 euro för att fortsätta investera i och utveckla sina innovativa lösningar för att möta samhällets olika utmaningar.
  Aktuellt
 • EU antar lagstifting för att minska metanutsläpp

  EU har nyligen tagit ett betydande steg genom antagandet av den första lagstiftningen som riktar sig mot att reducera metanutsläppen inom hela unionen. Metan är en kraftfull växthusgas med en stor påverkan på klimatet, uppskattningsvis motsvarar utsläppen för cirka en tredjedel av den nuvarande globala uppvärmningen. Dessa utsläpp härrör från en rad olika sektorer, inklusive jordbruk, avfallshantering och energiproduktion.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen föreslår nytt lagförslag om övervakning av europeiska skogar

  Mot bakgrund av klimatförändringar och rekordstort antal skogsbränder i Europa de senaste åren presenterade EU-kommissionen den 22 november ett nytt förslag om skogsövervakning. I förslaget ingår nya övervakningssystem som ska göra det möjligt att samla in och dela jämförbara skogsdata som erhållits genom jordobservationsteknik och markmätningar.
  Aktuellt
 • EU:s forum för sysselsättning och sociala rättigheter 2023

  Hur kan EU stödja en frisk och kompetent arbetskraft? Detta var frågan som ställdes under 2023 års forum för sysselsättning och sociala rättigheter. Forumet varade under två dagar den 16-17 november i Bryssel och fokuserades på AI:s inverkan på arbetslivet. Syftet var att undersökte de utmaningar och möjligheter som EU:s arbetstagare står inför i den snabba digitala omställningen.
  Aktuellt
 • Lär dig mer om InvestEU-programmet

  InvestEU-programmet förser EU med viktig långsiktig finansiering genom att mobilisera betydande stöd till offentliga och privata aktörer i Europa. Programmet bidrar till att generera ytterligare investeringar i linje med viktiga europeiska prioriteringar såsom den europeiska gröna given, den digitala omställningen och stöd till små och medelstora företag. InvestEU samlar en mängd av EU:s finansiella verktyg för att stödja investeringar och projekt.
  Aktuellt
 • Regeringen presenterar EU-deklaration 2023

  Regeringens prioriteringar i EU-arbetet presenterades av statsministern den 15 november 2023 under den EU-politiska partiledardebatten i riksdagen. Gränsöverskridande brottslighet, starkare yttre gränser och en större svensk delaktighet i EU-politiken var några prioriteringar som togs upp i deklarationen.
  Aktuellt
 • EP och rådet överens om akten för kritiska råmaterial

  Den 13 november enades rådet och Europaparlamentet om akten om kritiska råvaror. Överenskommelsen bibehåller de ursprungliga målen i akten men ändrar vissa delar. Exempelvis att aluminium definieras som en kritisk råvara och att riktmärket för materialåtervinning stärks. Även tillståndsförfarandet för strategiska produkter förtydligas och företag måste göra riskbedömningar i tillhandahållande av dessa råvaror.
  Aktuellt
 • Förstärkning av EU:s administrativa område

  Den 25 oktober presenterade EU-kommissionen en förstärkning av den offentliga förvaltningen. Syftet är att förbättra europeiskt administration inom offentlig förvaltning för att öka effektivitet och gränsöverskridande samarbeten i EU. Meddelandet fokuserar på lokal, regional och nationell förvaltning samt deras förmåga att genomföra EU-politik och reformer.
  Aktuellt
 • EU föreslår uppdatering av kombinerade transportdirektiv för att främja hållbar godstransport

  EU-kommissionen har presenterat ett förslag till uppdatering av det kombinerade transportdirektivet i ett steg mot att minska koldioxidutsläpp och förbättra hållbarheten inom godstransportsektorn. Det föreslagna direktivet fokuserar på att stödja övergången från långväga vägtransport till mer miljövänliga alternativ som järnväg och sjötransport.
  Aktuellt
 • EU:s nya biodiversitetslag: En nyckelkomponent i riktning mot att återställa 30% av land- och havsområden före 2030

  Förhandlare från EU-länder och Europaparlamentet enades den 9 november om en ny lag för att återställa minst 20% av Europas land- och havsområden före 2030 och alla ekosystem som behöver återställas före 2050. Det är den första europeiska lagen som går utöver naturvård för att aktivt återställa ekosystem och därmed försöka vända den drastiska nedgången av många europeiska livsmiljöer.
  Aktuellt
 • SKR publicerar På gång inom EU hösten 2023

  I SKR:s rapport ”på gång inom EU” kan du läsa om aktuella EU-frågor som påverkar regionerna i Sverige. I denna upplaga kan man läsa om de senaste initiativen från EU och pågående förhandlingar inom SKR:s prioriterade EU-frågor såsom miljö, energi och transport, digitalisering, regional utveckling samt hälso-och sjukvård med mera.
  Aktuellt
 • EU förbereder nya återvinningsmål för permanentmagneter

  EU går vidare med en ny lagstiftning för att öka återvinningen av sällsynta jordartsmetaller som finns i permanentmagneter som används i allt från vindkraftverk till elfordon samt tvättmaskiner och mikrovågsugnar. Europaparlamentets tillägg i förordningen om kritiska råvaror ålägger tillverkare att lämna information om vikt, placering och kemisk sammansättning för alla enskilda permanentmagneter.
  Aktuellt
 • Vinnova publicerar rapport om Europeisk deeptech

  Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, publicerade i oktober en rapport som analyserar hur EU kan använda deeptech, eller banbrytande teknologier, inom forskning och innovation för att skapa innovation, motståndskraft och en industrikraftig industri. Denna rapport innehåller budskap och tillvägagångsätt som kan hjälpa europeiska deeptech-företag. Dessutom föreslås en rad åtgärder för att möta branschens utmaningar.
  Aktuellt
 • EP röstar för att certifiera koldioxidlagring i EU

  Europaparlamentets ledamöter har nyligen röstat för att certifiera koldioxidlagring inom EU, vilket möjliggör användning av ny teknologi för att minska koldioxid i atmosfären. Syftet är att reglera en marknad tidigare präglad av "greenwashing" och bristande tydlighet.
  Aktuellt
 • Säker och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern

  Den 25 oktober lanserade EU-kommissionen, det spanska EU-ordförandeskapet och Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) en gemensam kampanj för att stödja hälsosamma arbetsmiljöer i den digitala tidsåldern. Kampanjen "Säkert och hälsosamt arbete i den digitala tidsåldern " är en del av ett initiativ för att öka det psykiska välbefinnandet inom olika arbetssektorer i EU.
  Aktuellt
 • Ökat deltagande för regional och lokal nivå inför 28:e klimatkonferensen (COP28)

  EU:s ministerråd godkände slutsatser den 17 oktober som kommer att tjäna som en del av EU:s allmänna förhandlingsposition inför COP28, som hålls i Dubai den 30 november-12 december. Det innebär ett erkännande av regionala och lokala aktörers ledarskap när det gäller att påskynda och bredda klimatåtgärderna.
  Aktuellt
 • G7-länder överens om vägledande principer för AI

  G7-ledare enades den 20 oktober om 11 internationella vägledande principer och en frivillig uppförandekod för artificiell intelligens (AI). Dessa har syftet att komplettera de rättsliga bindande reglerna som EU för närvarande utvecklar för AI. Målet är att bidra till att ta vara på fördelar och hantera de risker och utmaningar som denna teknik medför.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen godkänner Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan

  EU-kommissionen har nyligen godkänt Sveriges uppdaterade återhämtnings- och resiliensplan (RRP). Stödet ligger på totalt 3,45 miljarder euro och inkluderar flera viktiga åtgärder. Den uppdaterade planen inkluderar fokus på den dubbla omställningen, grön och digital, samt nya åtgärder inom energiområdet.
  Aktuellt