regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Aktuellt från EU-kontoret

Vi bevakar frågor inom EU som rör Östergötland.

 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Europaparlamentets miljöutskott: strängare regler för att minska industriutsläpp

  Industriutsläppsdirektivets syfte är att minska industrins påverkan på miljön och människors hälsa. De nuvarande EU-reglerna för industriella utsläpp omfattar ett stort antal industrianläggningar och gårdar som ansvarar för utsläpp av skadliga ämnen till luft, vatten och mark, vilket man befarar kan leda till hälsoproblem som orsakar hundratusentals förtida dödsfall i EU varje år. Den 24 maj antog Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) sin ståndpunkt om EU:s regler för att ytterligare minska föroreningarna och styra stora jordbruksindustriella anläggningar i en grön riktning.
  Aktuellt
 • EU i förhandlingar om globala regler för att stoppa plastföroreningar

  Den 29 maj 2023 startade den andra förhandlingsrundan i Paris på vägen mot att uppnå ett globalt fördrag mot plastföroreningar. EU-kommissionären för miljö, hav och fiske, Virginijus Sinkevičius, företräder kommissionen vid det högnivåmöte som anordnas av Förenta Nationerna.
  Aktuellt
 • Kommande konferens för berörda parter i EU för hälsa den 9 juni

  Den 9 juni kommer EU-kommissionen att stå värd för en hybridkonferens om finansieringsprogrammet EU för hälsa . Evenemanget kommer fokusera på strategiska riktlinjer, framtida arbetsprogram och hälsoprioriteringar. EU-kommissionen kommer även att dela med sig av samrådssvar som intressenter skickat in tidigare under våren gällande programmet.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen presenterar landrapporter och sina förslag till rekommendationer 2023

  EU-kommissionen ser förbättrade utsikter, lägre energipriser och en starkare arbetsmarknad som bidar till en måttlig tillväxt i EU 2023. I 2023 års landsrapporter utvärderas de specifika socioekonomiska utmaningarna i varje medlemsland, exempelvis sådana som rör de dubbla omställningarna och konkurrenskraften. Rapporterna bygger bland annat på EU-kommissionens granskning av potentiella makroekonomiska obalanser, som i Sveriges fall gäller hushållens skuldsättning och bostadsmarknadens funktionssätt.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • EMA publicerar sin årsredovisning 2022 och arbetsprogram för 2023-2025

  Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) publicerade den 15 maj ett fullständigt arbetsprogram och en årlig rapport för att ge en översikt över myndighetens arbete. Årsrapporten är en uppdatering av EMA:s arbete och höjdpunkter från myndighetens största prioriterade frågor från föregående år. Arbetsprogrammet blickar istället framåt och kartlägger prioriterat arbete framöver.
  Aktuellt
 • Gemensamt pressmeddelande när EU och USA lanserar ny hälsoarbetsgrupp

  Den 17 maj möttes hälso- och livsmedelskommissionen Stella Kyriakides och USA:s minister för hälsa och sociala frågor Xavier Becerra i Bryssel för att lansera EU:s och USA:s nya hälsoarbetsgrupp och utvidga samarbetet mellan EU och USA inom främst tre hälsofrågor; cancer, globala hälsohot och förstärkning av den globala hälsostrukturen. Arbetsgrupper för de tre prioriterade hälsoområdena håller nu på att tillsättas.
  Aktuellt
 • De första utlysningarna för Regional Innovation Valleys har öppnat

  De första ansökningsomgångarna för Regional Innovation Valleys , eller regionala innovationsdalar, lanserades den 17 maj 2023 av Europeiska kommissionen med en total budget på 122 miljoner euro. En av utlysningarna går under verktyget för europeiska innovationsekosystem (EIE) inom EU:s ramprogram Horisont Europa och två utlysningar går under instrumentet för interregionala innovationsinvesteringar (I3) inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERDF). Sista ansökningsdag för utlysningarna är den 17 oktober 2023.
  Aktuellt
 • Kommissionen lanserar partnerskap för energiintensiva industrier

  Den 10 maj 2023 inrättades ett storskaligt kompetenspartnerskap för energiintensiva industrier av industriaktörer, forsknings- och utbildningsorganisationer och arbetsmarknadsparter, med stöd av EU-kommissionen. Partnerskapet är det 18:e som inrättats under flaggskeppsinitiativet kompetenspakten – en femårsplan för utveckling och stärkande av kompetens hos individer och företag som har en betydande roll i Europaåret för kompetens.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen håller ett samråd om svenska elmarknadsreformer

  Den svenska myndigheten Energimarknadsinspektionen har, på uppdrag av Sveriges regering, föreslagit åtgärder för den svenska elmarknaden, vilka redovisades i en rapport december 2022. I ljuset av detta kommer EU-kommissionen att lämna synpunkter den svenska elmarknadsmodellen, och nu bjuds berörda aktörer in för att dela med sig av sina åsikter.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Omröstningen till årets NEB Prizes har öppnat

  New European Bauhaus (NEB) har öppnat upp omröstningen för att kora vinnarna av NEB Prizes 2023. Efter en grundlig genomgång av årets ansökningar har en jury kommit fram till årets finalister. Nu ges allmänheten möjlighet att rösta fram de mest inspirerande projekten och idéerna i NEB:s grundvärderingars anda.
  Aktuellt
 • Utskott i Europaparlamentet har röstat om AI-akten

  Den 11 maj 2023 röstade parlamentets utskott för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO) och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) om kommissionens förslag om AI-akten. De nya reglerna rör bland annat frågeappen chatGPT och ansiktsigenkänningsprogram.
  Aktuellt
 • Två nya förslag till rådsrekommendationer om att förbättra digitala färdigheter

  18 april har kommissionen inom ramen för Europaåret för kompetens antagit två förslag till rekommendation för att EU-länderna och utbildningssektorn ska tillhandahålla digital utbildning. I förslaget behandlas avsaknaden av myndighetsövergripande digital utbildning och att öka den allmänna digitala kompetensen i EU. Syftet är att framhäva en digital omställning av utbildningsystemet.
  Aktuellt
 • WHO publicerar delrapport om kontinuitet i viktiga hälsotjänster under covid-19 pandemin

  Fjärde omgången av den globala undersökningen om kontinuitet i viktiga hälsotjänster under covid-19-pandemin: november 2022–januari 2023 publicerades 1 maj 2023. För att bättre förstå omfattningen av viktiga hälsotjänster publicerar WHO regelbundet denna informantundersökning. Resultaten indikerar att många länder har börjat planera för och investera i långsiktig post-pandemi-återhämtning. Dock så står länder fortfarande inför utmaningar.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • Stort hopp uppåt i stöd för svenska EU-medlemskapet

  Svenska institutet för europolitiska studier (Sieps) publicerade den 5 maj en analys av SOM-institutets årliga opinionsundersökning 2022. Analysen ger en bild av svenskarnas generella syn på det svenska medlemskapet i EU. Resultaten visar att 68 % av svenskarna är positiva till EU-medlemskapet, en ökning med 11 % samtidigt som motståndet mot EU har sjunkit från tidigare år.
  Aktuellt
 • BEUC samlar åsikter om delandet av hälsodata

  I maj publicerades resultatet av en undersökning av den europeiska konsumentorganisationen (BEUC) som samlade in åsikter från EU-medborgare om att dela hälsodata. Resultatet visade att omkring 60 % är villiga att dela med sig av sin hälsostatus, såsom allergier i vårdsyfte men en stor andel är inte redo att dela data relaterade till sina hälsovanor, genetisk data eller sexuell och reproduktiv hälsodata.
  Aktuellt
 • Striktare regler för mer hållbar och rättvis produktion och konsumtion av textilier

  Parlamentariker i ENVI-utskottet antog den 27 april 2023 rekommendationer till EU-kommissionen om åtgärder för hållbar och rättvis produktion av textilier. Utskottets rekommendationer ges på eget initiativ från Europaparlamentet, men tar avstamp i EU-kommissionens strategi för hållbara och cirkulära textilier som presenterades den 30 mars 2022.
  Aktuellt
 • Svag minskning av EU-länders import från Ryssland

  Trots ett omfattande arbete med att avveckla EU:s beroende av rysk import syns en mycket svag minskning av ryska varor. Med EU:s elfte sanktionspaket mot Ryssland i förberedelse är det tydligt att alla medlemsländer inte sänkt importen enligt förväntan. Sverige toppar listan av EU-länder som minskat sin Rysslandsimport, men tolv EU-länder har istället ökat.
  Aktuellt
 • EU-kommissionen godkänner elstöd till företag i södra Sverige

  Den 5 maj 2023 godkände EU-kommissionen en svensk stödordning för företag på 2,6 miljarder euro (29 miljarder kronor). Stödet ges enligt en tillfällig kris- och omställningsram som kommissionen införde den 9 mars 2023 i syfte att påskynda den gröna omställningen och minska EU:s bränsleberoende mot bakgrund av Rysslands krig mot Ukraina.
  Aktuellt
 • Svenska ordförandeskapet: vad har hänt?

  Nedan följer en kort uppdatering om den senaste veckan från det svenska ordförandeskapet i europeiska unionens råd. För att hålla er uppdaterade om det svenska ordförandeskapet sammanfattar vi det arbete som Sverige bedriver som ordförandeland varje vecka. Detta innefattar aktuella händelser, möten, kommande evenemang och livesändningar.
  Aktuellt
 • SKR publicerar På gång inom EU våren 2023

  SKR publicerar två gånger om året en skrift om aktuella EU-frågor som påverkar kommuner och regioner i Sverige. De frågor som tas upp i rapporten är särskilt prioriterade för SKR under våren 2023 och har potential att få stora konsekvenser för svenska kommuner och regioner. Svenska ordförandeskapet, demokratiska värden och regional utveckling är några av de områden som tas upp i skriften tillsammans med pågående EU förhandlingar på områden såsom energi, hälsa och utbildning.
  Aktuellt
 • Europaparlamentet underutskott för folkhälsa presenterar sina prioriterade områden

  Den 20 april höll det nya underutskottet för folkhälsa till ENVI-utskottet i Europaparlamentet sitt första möte i Strasbourg. Under mötet deltog utöver ledamöter i underutskottet även EU-kommissionären för hälsa, Stella Kyriakides. Prioriterade folkhälsofrågor och utfrågning gällande den reviderade läkemedelslagstiftningen var på agendan.
  Aktuellt
 • EU Chips Act: ytterligare 7.4 miljarder euro investeras i avancerade halvledare

  Den 28 april 2023 tillkännagav kommissionären Thierry Breton att EU-kommissionen kommer investera 7,4 miljarder euro i utbyggnaden av halvledarproduktion i Europa. Halvledare förväntas ha en desto mer betydande roll för att göra EU mer konkurrenskraftigt och mindre sårbart, inte minst i det nuvarande geopolitiska världsläget och i återhämtningen efter Covid-19. Beslutet om vidare investeringar i chipen lutar sig därmed mot EU:s ambition att göra Europa till en industriell hubb för tillverkning av halvledare.
  Aktuellt
 • AggregateEU: EU-kommissionens mekanism för gemensamma gasinköp

  Den 25 april 2023 lanserade EU-kommissionen AggregateEU, en mekanism som ska ge europeiska företag möjlighet att ange sitt gasbehov och att gasen sedan upphandlas gemensamt på EU-nivå. Registrerade företag har haft en vecka på sig – fram till tisdagen den 2 maj – att delta i den första aggregeringsomgången. Initiativet ämnar underlätta för gaslagring inför vintern 2023-2024.
  Aktuellt
 • Global Gateway: 18 miljarder euro beviljas för stärkta hållbara ekonomier globalt

  Den 27 april 2023 meddelade europeiska kommissionen tillsammans med den europeiska investeringsbanken (EIB) att parterna har kommit överens om en investering på 18 miljarder euro inom Global Gateway – den europeiska strategin för att såväl stärka hållbara och smarta lösningar i digitala sektorer, energi- och transportsektorer som utbyggnad av utbildnings- och hälsosystem globalt. Investeringen som parterna nu tillkännagett riktas åt prioritetsområdena klimat, hållbar energi och anslutbarhet.
  Aktuellt