regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Kompetensförsörjning en viktig faktor i klimatomställningen

Fram till 2045 kan behovet av el öka uppemot 300 procent utifrån dagens förbrukning med den elektrifiering som nu sker inom industri och transporter. Detta kommer innebära oerhörda utmaningar för samhället, och kompetensförsörjningen kommer att bli helt avgörande för att denna snabba transformation ska kunna genomföras.

Av denna anledning genomförde Region Östergötland en aktivitet med representanter från innovationsstödssystemet, myndigheter och organisationer samt branschorganisationen Installatörsföretagen. Syftet var att diskutera vilka behov man ser inom området samt hur man genom samverkan och utvecklingsinsatser kan verka för att stärka kompetensförsörjningen inom kraftförsörjning och elektrifiering.

Åsa Gabrielsson från Installatörsföretagen berättade att Sverige står inför en rad utmaningar kopplat till den gröna omställningen, digitaliseringen av samhället, en åldrande befolkning, kompetensbrist och långtidsarbetslöshet.

För att bli fler behöver kännedomen och attraktionskraften öka

En viktig fråga som Installatörsföretagen jobbar med är hur man ska kunna bli fler som jobbar i branschen samt säkra kvalitén på det arbete som utförs. Man gör därför många insatser för att öka kännedomen om och öka attraktionskraften för de utbildningar som finns, få fler kvinnor att söka sig till branschen samt genomför åtgärder kring omskolning.

Konkreta åtgärder innefattar att lyfta fram förebilder, employer brandning, elkollo för barn mellan 9 och 12 år samt yrkestävlingar som WorldSkills. Man har också genomfört lyckade kampanjer på Tik Tok som har nått ut till många ungdomar, där 50 procent utgjordes av tjejer.

Liknande utmaningar inom transportsektorn

I den efterföljande diskussionen konstaterade Per Lindahl på Logistikia att liknande utmaningar finns inom transportsektorn. Till exempel är bristen på chaufförer stor redan idag och man ser att bristen kommer att öka ännu mer på sikt.

Det finns flera åtgärder man skulle kunna genomföra inom detta område, bland annat genom att effektivisera den praktik elever inom yrkeshögskolorna genomför. Den skulle kunna vara mer anpassad till företagens behov och här skulle Logistika kan vara behjälpliga i att identifiera relevanta uppdrag.

Klimatomställningen ger nya typer av affärsmöjligheter

Susanne Claesson på Länsstyrelsen tog upp det faktum att klimatomställningen kan medföra nya typer av affärsmöjligheter. Exempelvis olika typer av intermediärer som kan erbjuda olika slags tjänster som bidrar till en ökad energi- och/eller effekteffektivisering. Det kan handla om ”effektmäklare” eller fleximarknadsaktörer som på olika sätt tillhandahåller olika tjänster för att minska utmaningar inom kraftförsörjning som redan nu är i högsta grad märkbara i många län och som på sikt kommer att bli ännu mer utmanande. En fråga att hantera är hur vi säkrar kompetensförsörjningen för morgondagens yrken, när vi idag inte ens vet vilka de är?

Arbeta vidare med en bred ansats

Slutsatsen från dessa diskussioner är att det finns såväl behov som intresse att jobba vidare med frågan. För att komma längre behöver fler branschorganisationer engageras, men också aktörer inom innovationsstödssystemet även utanför Östergötland, som har ett tydligt uppdrag att driva kompetensförsörjningsfrågor inom elektrifiering och där närliggande områden.

Senast uppdaterad

Kontakt

Erik GotbornStrateg innovation och näringslivsutvecklingEnheten för tillväxt och marknadsföring