regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Resvaneundersökning hos invånarna i Östergötland

Region Östergötland har i samverkan med Östgötatrafiken i dagarna skickat ut en regional resvaneundersökning. Enkäten är skickad till slumpvis utvalda invånare i Östergötlands alla kommuner.

Region Östergötland arbetar med att ta fram en rumslig strategi där transporter ingår som en viktigt aspekt. Syftet med enkäten är att få mer kunskap om hur östgötarna förflyttar sig och vad de anser är viktigt för deras vardagliga resande. Resultatet av enkäten kommer att ge ett bättre underlag i vårt arbete med transportinfrastruktur, kollektivtrafik och hållbart resande.

Under året kommer även ett nytt regionalt trafikförsörjningsprogram påbörjas. Trafikförsörjningsprogrammet lägger fast målen för kollektivtrafiken i regionen.

Senaste regionala resvaneundersökningen gjordes 2014.

Kontakt

Anders BäckstrandEnhetschefEnheten för samhällsplanering
Jonas JernbergStrategEnheten för samhällsplanering
Linus JohnsonRegionplanerareEnheten för samhällsplanering