regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Sveriges EU-ordförandeskap 2023

Under det första halvåret av 2023 tar Sverige över ordförandeskapet för Europeiska Unionens råd. Under den här tiden leder Sverige rådets dagliga arbete genom att planera och leda möten och företräda rådet i kontakten med andra EU-insitutioner

Under våren 2023 är Sverige ordförande för Europeiska Unionens råd, som även kallas ministerrådet

Det innebär att Sverige planerar och leder det interna arbetet i ministerrådet och företräder rådet i förhandlingar med EU-kommissionen och Europaparlamentet. Totalt förväntas Sverige hantera uppemot 350 ärenden under våren, så det är ett omfattande arbete som väntar, främst på grund av att man är i slutledet av många förhandlingar kring kommande EU-lagstiftningar. Merparten av EU:s klimatpaket Fitfor55 och förordningen för ett europeiskt hälsodataområde är några av de lagförslagen som man hoppas kunna slutförhandla under det svenska ordförandeskapet.

2000 möten kommer ledas av Sverige under våren

Utöver att företräda Europeiska Unionens råd i förhandlingar kommer Sverige leda ett stort antal möten, varav majoriteten äger rum i Bryssel. Ett 150-tal informella möten kommer att hållas på platser runtom i Sverige för att visa upp landets bästa sidor både när det kommer till natur och industriprojekt. Det första mötet ägde rum i Kiruna den 12-13 januari då man bjöd in EU-kommissionen för en sedvanlig introduktion av ordförandeskapet. Inget av de informella mötena kommer att äga rum i Östergötland, men ordförandeskapet ger en god möjlighet att visa upp regionen på andra sätt.

Sverige bildar trio med Frankrike och Tjeckien

Ordförandeskapet är uppdelat efter ett triosamarbete som innebär att tre medlemsländer sätter upp en gemensam agenda med mål och prioriteringar för en 18 månadsperiod. Sverige ingår i en trio med Frankrike och Tjeckien och är sist ut av de tre. Den 15 december släppte regeringen ordförandeskapets arbetsprogram och de fyra prioriteringar man vill arbeta ifrån under vårens gång. Prioriteringarna inkluderar, säkerhet – enighet, konkurrenskraft, grön omställning och energiomställning, demokratiska värden och rättsstatsprincipen – våra grundval.

Följ gärna Sveriges arbete under ordförandeskapet

Ordförandeskapets officiella kanaler:

Senast uppdaterad

Kontakt
Isabelle JohanssonKontorsansvarig EU-kontoret (Head of Office)