regional-utveckling

Region Östergötland

Regional utveckling

Investeringsstöd och utvecklingsmedel till Östgötaleden

Region Östergötland har beviljats pengar till två nya projekt för att fortsätta stärka kvalitén på Östgötaleden och utveckla samordningen kring leden.

Region Östergötland har beviljats projektmedel från både Tillväxtverket och Naturvårdsverket för fortsatt utveckling av Östgötaleden, som med sina drygt 150 mil är en av Sveriges längsta vandringsleder.

Via Tillväxtverket får Region Östergötland investeringsstöd på drygt 1 miljon kronor, inom ramen för EU:s landsbygdsprogram för att utveckla infrastrukturen för rekreation och turism i landsbygder. Projektet Led Ut – Ledutveckling Östgötaleden omfattar vägvisningsskyltning utefter leden och information i form av översiktskartor vid 80 startplatser över hela Östergötland.

Naturvårdsverket fördelar medel till utveckling av regional ledsamordning i syfte att bidra till långsiktigt hållbar organisation av arbetet kring vandringsleder. Region Östergötland har beviljats drygt en halv miljon kronor för att stärka organisationen kring Östgötaleden.

Fortsatt stärka samarbete och utveckla kvaliteten

– Intresset för vandring och naturturism är stort och växande, både bland östgötarna och mer långväga besökare. Som huvudman för Östgötaleden kan vi genom dessa projektmedel fortsätta att stärka samarbetet med kommuner, föreningsliv och företag och dessutom utveckla kvaliteten på leden så att den upplevs som både trygg och attraktiv, säger Eva Andersson (S), ordförande i Regionutvecklingsnämnden

Båda dessa statliga satsningar samspelar och är uttryck för ett nytt fokus på vandringsleder där värdet av attraktiva och kvalitetssäkrade leder uppmärksammas. Tillgängliga leder för friluftsliv ses som ett sätt att stärka folkhälsan, men bidrar även till både hållbar landsbygdsutveckling och destinationsutveckling:

– För att fler naturturismföretag ska vilja, kunna och våga utveckla aktiviteter behöver det finnas kvalitetssäkrade, trygga och attraktiva leder som möter besökares behov och förväntningar. En samordning kring leden behöver ske på ett strukturerat sätt med ett långsiktigt perspektiv, säger Helena Nyberg Brehnfors, enhetschef på Tillväxtverket.

För att få del av dessa stöd krävs att insatserna sker i enlighet med Ramverk för vandringsleder, vilket är nationella rekommendationer som ska bidra till höjd kvalitet och gemensam standard på svenska vandringsleder över tid.

Kontakt

Anne HederénStrateg: kultur för äldre, natur - och friluftslivEnheten för samhällsplanering

Finansiering